Voorwaarden

Voorwaarden


Algemene Voorwaarden Uitgeverij Arboris BV

Algemeen


1. In deze voorwaarden wordt de site (inclusief hoofddomeinen) www.arboris.nl verder aangeduid als ARBORIS.
2. De koper van producten zal verder worden aangeduid als koper.
3. De producten die verkrijgbaar zijn via ARBORIS, worden aangeduid als product.
4. Op alle producten van ARBORIS zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Op verzoek zendt ARBORIS u een schriftelijk exemplaar. Of u kunt deze algemene voorwaarden onder aan de pagina downloaden als PDF bestand.
5. Naast deze algemene voorwaarden kan ARBORIS aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
6. De hierin vermelde voorwaarden prevaleren te allen tijde boven die van koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn of afwijken van ARBORIS.

Verbinding

Deze betalings- en leveringsvoorwaarden zijn onafscheidelijk verbonden met de online winkel van ARBORIS.NL. Houdt u, als koper, er rekening mee dat deze website meer talen dan alleen Nederlands kan bevatten. Wanneer de koper een bestelling via onze online winkel plaatst gaat men automatisch akkoord met onze betalings- en leveringsvoorwaarden zoals hier uiteen zijn gezet.

Bestelling

1. De koopovereenkomst komt tot stand door ontvangst van de orderbevestiging van ARBORIS via internet, e-mail of anderszins.
2. ARBORIS heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht.

Aanbieding

1. Alle op de website van ARBORIS vermelde aanbiedingen gelden zolang deze op de site staan of zolang producten nog te leveren zijn.
2. ARBORIS behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren in de aanbieding.

Prijzen

1. Alle prijzen van ARBORIS zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten richting de koper. De verzendkosten richting koper worden toegewezen in de bestelorder, zijn te vinden op de internetsite of zijn aan te vragen bij ARBORIS.
2. Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van ARBORIS onder voorbehoud van druk- of typefouten. ARBORIS heeft het recht om voor de levering de koper te informeren als dit het geval is.
3. De producten van ARBORIS worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van bestelling.

Afbeeldingen

Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in de website van ARBORIS kunnen afwijken/gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding of ontbinding zijn.

Betaling

1. Hoofdregel is dat de levering plaatsvindt, nadat de (aan)betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Betaling kan plaatsvinden via overboeking, Ideal, PayPal, of Sisow.
2. Voor het geval dat ARBORIS een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Indien koper het totale factuurbedrag niet op de vervaldag (21 dagen na aflevering bij koper) heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan ARBORIS verschuldigd van 10% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een hele maand wordt gerekend.
4. ARBORIS is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra ARBORIS hiertoe is overgegaan, zullen alle kosten hiervoor bij de koper in rekening worden gebracht. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van ? 250,00.
5. Het eigendom van geleverde producten door ARBORIS wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan.
6. De in behandeling genomen reclames en/of garantie aanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling, tenzij anders is overeengekomen.

Verzending

1. De producten reizen voor risico van de koper. De koper draagt ook het risico van de producten vanaf het ogenblik waarop de producten aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
2. De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de producten opgeslagen.
3. Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze teruggestuurd naar ARBORIS. De verzendkosten e.d. zijn voor rekening van de koper.
4. In geval de koper de producten geweigerd heeft, heeft ARBORIS het recht een factuur te sturen voor de door ARBORIS gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten alsmede waardevermindering. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van ? 25,00.

Levering

1. Levering vindt plaats middels verzending van uw bestelling binnen maximaal 10 werkdagen vanaf de betalingsbevestiging, na ontvangst en inspectie van het product. Mocht de levertijd de 10 werkdagen overschrijden, dan krijgt de koper hierover bericht met de opgave van reden van vertraging.
2. De opgegeven leveringstermijnen dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven. Bestellingen die geplaatst worden bij ARBORIS kunnen enige levertijd hebben, dit komt door een aantal redenen:
* ARBORIS kan in bijna alle gevallen uit eigen magazijn leveren. Daar waar dat niet kan en van de distributeur producten moeten worden teruggehaald, kan de levertijd wat langer zijn.
* Producten kunnen geimporteerd kunnen worden waardoor ARBORIS ook met de leveringstijd van de leveranciers zit.
* Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens ARBORIS te starten.
3. Gemiddelde leveringstermijn in de praktijk is 2 werkdagen na betaling binnen Nederland. De levertermijn naar het buitenland kan varieren van 2 tot 14 dagen.

Garantie

1. ARBORIS staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor deugdelijkheid en goede kwaliteit van de door haar geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan de wettelijk van kracht zijnde en hierna vermelde bepalingen.
2. Krachtens de wet betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciele garantie laat deze rechten onverminderd.
3. Mochten de defecten/gebreken veroorzaakt zijn door de koper, dan zijn alle vervangings-, reparatie- en verzendkosten voor diens rekening.
4. De koper kan geen beroep doen op de garantiebepaling als er defecten zijn ontstaan die het gevolg zijn van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, slijtageartikelen of als de beschadiging het gevolg is van vochtinwerking of andere externe oorzaken.
5. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.
6. De garantie is niet overdraagbaar.
7. Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Retourneren

1. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met ARBORIS klantenservice waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan ARBORIS klantenservice.
Elk gebrek dient binnen 10 dagen na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op vervanging.
2. De koper dient de voor vervanging in aanmerking komende producten, te voorzien van een duidelijke klachtenomschrijving en dient ze in de originele verpakking te retourneren naar ARBORIS. Dit kan alleen door middel van verzending naar ARBORIS.
3. De koper kan artikelen binnen 10 dagen na ontvangst retourneren aan ARBORIS, met duidelijke opgave van reden van retourzending. Stuur het defecte artikel altijd in een gesloten pakket op en bewaar het verzendbewijs goed, bij vermissing dient dit als bewijsstuk.
4. ARBORIS neemt geen producten terug om de volgende redenen:
* Indien er geen origineel betalingsbewijs (factuur/aankoopbon/mailfactuur) aanwezig is.
* Indien het product niet meer in de originele verpakking zit en/of geseald is.
* producten die schade hebben opgelopen.
* Indien de producten gewassen en/of gedragen zijn.
* Indien het gaat om beeld- en geluiddragers die niet meer geseald/verzegeld zijn.
* Het gaat om promo- en bonusartikelen.

Aansprakelijkheids-beperking

1. ARBORIS is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage en verkeerd gebruik.
2. ARBORIS is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele extra kosten die men maakt voor de vervanging van het product.

Virussen, spyware en malware

ARBORIS houdt zich het recht voor om e-mail te weigeren van de koper wanneer deze een virus bevat. ARBORIS zal de koper direct een reply sturen wanneer deze besmet is. Dit betekent dat eventuele vragen niet beantwoord zullen worden en het e-mailadres van de koper voorgoed wordt geblokkeerd voor onze email programma's. De koper kan dan alleen nog maar schriftelijk corresponderen en/of een nieuw email account aanvragen waarmee men garandeert virusvrij te werken. Helaas is ARBORIS genoodzaakt deze maatregel toe te passen daar de laatste jaren het aantal geinfecteerde e-mails is toegenomen en ARBORIS geen enkel risico neemt naar derden. Het is noodzakelijk dat de koper een goed werkende en regelmatig geupdate virusscanner heeft geinstalleerd. Om al 80% virusvrij te internetten raden wij de koper aan een virusscanner en een firewall te installeren. Virussen kunnen zich namelijk ook verspreiden via uw browser. Voor meer informatie: www.virusalert.nl.

Overmacht

1. Indien ARBORIS door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
2. Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of ongeheel te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.
3. In geval van overmacht heeft koper geen recht op enige (schade) vergoeding. Ook niet als ARBORIS als gevolg van de overmacht enig voordeel moet hebben.
4. ARBORIS zal koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Ontbinding

1. Indien de koper zijn verplichtingen jegens ARBORIS niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd/hij in staat van faillissement wordt verklaard, bij surseance van betaling aanvraagt dan welaan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbied, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelenstelling of indien hij op andere wijze het beheer van de producten of een deel daarvan verliest, is koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, ARBORIS tot zijn laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe ingebrekestelling is vereist.
2. In gevallen onder 1 genoemd, heeft ARBORIS het recht, zonder een ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3. ARBORIS is te allen tijde bevoegd als dan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde producten terug te nemen.
4. In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij/zij te allen tijde eerst ARBORIS schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
5. De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.
6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op het ongedaan maken van reeds door ARBORIS verrichte prestaties en heeft ARBORIS onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

Wet op Privacy

1. De door de koper verstrekte gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van ARBORIS. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens. Het klantenbestand wordt gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen. ARBORIS probeert de koper hierdoor beter te informeren inzake leveringen en/of vertragingen van items.
2. ARBORIS maakt geen gebruik van het emailadres van de koper om een mailing/nieuwsbrief te versturen. Voor onze mailing/nieuwsbrief dient de koper zich zelf op te geven.
3. De bedrijven en instellingen die betrokken zijn bij de uitvoering van de transacties ontvangen uitsluitend de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens. Mocht de koper ooit iets in de bus en/of per email ontvangen waarvan men weet dat de gegevens bij ons vandaan komen laat ons dit dan altijd weten! We verstrekken nooit (e-mail)adressen aan derden t.b.v. commerciele doeleinden.

Algemene voorwaarden

Door een bestelling geeft de koper te kennen, dat hij/zij met de leverings- en/of betalingsvoorwaarden akkoord gaat. ARBORIS heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd van een mailing en/of bestellijst te wijzigen. Onze leverings-, publiciteits-, en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09060502.

Arbritrage

Voor rechtszaken is het Nederlands recht van toepassing. Bij oplosbare geschillen tussen koper en ARBORIS zal de uitspraak van de Nederlandse rechter bindend zijn.


Contact informatie

Arboris BV
Burgemeester Langmanweg 9
7021 BL Zelhem
Nederland


TEL: +31 (0) 314 62 37 98

E-MAIL: info@arboris.nl

KVK nr. 09060502 te Arnhem

BTW nr. 823509102B01